Длъжностна характеристика на Мениджър обучение

Следейки ключовите думи, по които хората попадат в блога ми през интернет установих, че голяма част от посетителите търсят длъжностна характеристика на Мениджър  Обучение или Тренинг мениджър.

В отговор на това търсене е и настоящият пост.

Няма да се спирам и да обръщам внимание на дизайна на длъжностната характеристика (това е тема на отделен пост). Ще конкретизирам моето виждане за характеристиката на изпълняваните работи.

Преди да продължа по същество бих искала да отбележа също, че универсална длъжностна характеристика по отношение на никоя професия не съществува и разбира се в най-добрият вариант такава е разработена специално и индивидуално според нуждите на компанията.

По мои наблюдения за сега в България съществуват 2 основни схващания за ролята на Тренинг мениджъра,в зависимост, от които се разработват и съответни длъжностни характеристики.

Тренинг мениджър като част от дирекция „Човешки ресурси”

Спецификата на Тренинг мениджър-а като част от дирекция ЧР е в това, че той отговаря за обучението и развитието на целият персонал на компанията – front и back офис, докладва на директор човешки ресурси. Цялостната политика по отношение на обучението е съобразена с политиката на компанията по отношение на човешките ресурси.

Качеството на предлаганата услуга се измерва:

-      по резултатите от тестовете на преминалите през обучение служители;

-      анкетните карти за обратна връзка от обучения;

-      резултатите от годишната оценка на  служителите

Така изглеждат с поред мен основните дейности на позицията в този случай:

Характеристика на изпълняваните работи

 1. Разработване на планове и програми за обучение и развитие на персонала

 • Идентифициране на потребностите от обучение
  • Интервюта, анкетни карти, резултати от оценка на дейността на персонала и др.;
  • Създаване на програма за обучение на всички йерархични нива (за back и front офис);
  • Разработване на годишна програма за обучение на персонала;
  • Анализ на възвращаемостта на направените инвестиции в обучение
   • разработване на анкетни карти и бланки за отчитане на ефекта от обучението;
  • Контрол на дейността по обучение – супервизия на екип от тренери;
  • Предлага нови инициативи в областта на обученията и развитието на персонала с цел постоянно повишаване на квалификацията на работещите в организацията.

  2.Разработване, организиране и провеждане на обучения

 • Поддържане на тесен контакт с правителствени и неправителствени обучителни институции;
 • Поддържане на актуален архив с вътрешнофирмени обучения;
 • Разработване на нови вътрешнофирмени обучения;
 • Организиране на вътрешнофирмени и външни обучения

  3. Разработване на обучителни материали и инструменти

 • Наръчници за Мениджърите ( на back и front офиси) – учебни помагала съдържащи основни принципи и инструменти за управление на екип, като:
  • Форми за ежедневно, седмично и месечно планиране и отчитане на Застрахователни консултанти и Мениджъри на екипи,
  • Форми за наблюдение на търговски и управленски процеси и даване на конструктивна обратна връзка,
  • Наръчник на служителите – основни правила за работа, търговски диалози и подходи;
  • Разработване на тестове за завършено входящо ниво на служители и мениджъри;
  • Ръководство за водещият на обучение в компанията– пълен набор от планове, слайдове, лекции и материали за всяко от вътрешнофирмените обучения

Тренинг мениджър като част от дирекция „Продажби”

Подобни позиции съществуват в големите търговски компании като например големи вериги магазини за бързооборотни стоки и/или техника, животозастрахователни компании, компании свързани с търговия с недвижими имоти.

Разликата между Тренинг мениджър-а като част от дирекция ЧР и този в дирекция продажби е в това, че той отговаря за обучението и развитието на търговският  персонал на компанията – front офис, докладва на директор Продажби.

Политиката по отношение на обучението е съобразена с политиката на дирекция продажби.

Качеството на предлаганата услуга се измерва освен с резултатите от тестове, обратна връзка от обучения и атестация с:

-      Увеличаване на продажбите;

-      Удовлетвореността на клиентите;

-      Подобряване на представянето на Мениджърите и др.

Често пъти Тренинг мениджърите в търговски компании, освен с горепосочените задължения се ангажират и с:

1. Развитие на Търговска мрежа

 • Създаване и внедряване на правила и процедури за набиране, обучение и супервизия на новоназначени служители;
 • Създаване и внедряване на правила и процедури за работа на търговската мрежа;
 • Обучение на работното място на новоназначени служители;
 • Провеждане на демонстрации и наблюдения на търговски и мениджърски персонал;
 • Разработване на форми и методи за контрол на дейността.

2. Мотивация на Търговска мрежа

 • Вътрешнофирмени състезания
  • Разработване на критерии за участие;
  • Планиране и организация;
  • Създаване на експертни клубове;
  • Участие в организацията и водене на годишни Търговски конференции

Ако някой приема това, което върши като тренер или тренинг мениджър като своя главна цел в този живот, то той всъщност трябва да живее с това, а не да го приема като длъжностна характеристика.

Ето и един невероятно мотивираща презентация, на един велик презентатор и диригент, който знае каква е неговата главна цел в този живот.

Сподели в мрежата с:

Leave a Reply